IPSJ Contribution Award

※Special Award
FY Recipients of Award
2015 Takashi MATSUYAMA, Osamu TAKAHASHI, Katsushi IKEUCHI
2014 Katsuhiko KAKEHI, Tadao SAITO, Setsuo ARIKAWA, Yuko MURAYAMA
2013 Katsumi TERANAKA, Junichi TSUJII, Kazuo FURUKAWA
2012 Ikuo TAKEUCHI, Masao SAKAUCHI, Eiji OKAMOTO
2011 Izumi KIMURA, Yoshimi TESHIGAWARA, Tokumichi MURAKAMI
2010 Kenji SUZUKI, Masaru KITSUREGAWA, Shojiro NISHIO, Hideyuki TOKUDA
2009 Akinori YONEZAWA, Hideyuki NAKASHIMA, Miwako DOI, Hajime SASAKI
2008 Akihiko YAMADA, Tadanori MIZUNO, Ryoichi SASAKI
2007 Hiroharu ASAHI, Norio SHIRATORI, Yuichiro ANZAI
2006 Shunsuke UEMURA, Shinji TOMITA, Koichi MATSUDA
2006※ Akira KOBAYASHI, Tadao KASAMI
2005 Takashi MASUDA, Hozumi TANAKA, Hiromu HAYASHI
2004 Takuya KATAYAMA, Hidehiko TANAKA
2003 Yoshihiro TOHMA, Seishiro TSURUHO, Akio TOJO
2003※ Yahiko KAMBAYASHI
2002 Eiichi YONEDA, Yoichi MURAOKA
2001 Nobuki TOKURA, Norihisa DOI, Hiroshi HATTA
2000 Yasuyoshi INAGAKI, Hisashi HORIKOSHI, Yutaka MATSUSHITA
1999 Ikuo NAKATA, Iwao TODA, Katsuo IKEDA, Hisao YAMADA
1998 Nobumasa TAKAHASHI, Kiichi FUJINO, Kazuo USHIJIMA, Haruhisa ISHIDA
1997 Kazuhiro FUCHI, Shoichi NOGUCHI
1996 Hiroshi YAMADA, Makoto NAGAO, Kisaburo NAKAZAWA
1995 Eiiti WADA, Yukio MIZUNO
1994 Hideo AISO, Shoji URA, Kenro MURATA
1993 Yoshiteru ISHII, Hiroshi HAGIWARA, Teruo FUKUMURA
1992 Kinko YAMAMOTO, Takuma YAMAMOTO
1991 Hajime ENOMOTO, Takeo MIURA
1990 Eiichi GOTO, Hiroji NISHINO, Saburo MUROGA
1989 Yutaka OHNO, Toshiyuki SAKAI
1988 Takeshi KIYONO, Hiroshi INOSE
1987 Masanori OZEKI, Shigeru TAKAHASHI
1987※ Tohru MOTO-OKA
1986 Kaoru ANDO, Koji KOBAYASHI
1985 Taiyu KOBAYASHI, Mamoru HOSAKA
1984
25th Anniversary
Hideo YAMASHITA, Zen'iti KIYASU, Mochinori GOTO, Hidetosi TAKAHASI, Sigeiti MORIGUTI, Hiroshi WADA, Bunzi OKAZAKI