Successive Presidents

  Name (Assumption of the year)
The 29th Shojiro NISHIO (2017~2018)
The 28th Tatsuo TOMITA (2015~2016)
The 27th Masaru KITSUREGAWA (2013~2014)
The 26th Kazuo FURUKAWA (2011~2012
The 25th Norio SHIRATORI (2009~2010)
The 24th Hajime SASAKI (2007~2008)
The 23th Yuichiro ANZAI (2005~2006)
The 22th Takashi MASUDA (2003~2004)
The 21th Seishiro TSURUHO (2001~2002)
The 20th Makoto NAGAO (1999~2000)
The 19th Iwao TODA (1997~1998)
The 18th Shoichi NOGUCHI (1995~1996)
The 17th Yukio MIZUNO (1993~1994)
The 16th Hiroshi HAGIWARA (1991~1992)
The 15th Takeo MIURA (1989~1990)
The 14th Yutaka OHNO (1987~1988)
The 13th Masanori OZEKI (1985~1986)
The 12th Toshiyuki SAKAI (1983~1984)
The 11th Hiroshi INOSE (1981~1982)
The 10th Koji KOBAYASHI (1979~1980)
The 9th Mamoru HOSAKA (1977~1978)
The 8th Toshio KITAGAWA (1975~1976)
The 7th Hanzo OMI (1973~1974)
The 6th Takeshi KIYONO (1971~1972)
The 5th Hidetosi TAKAHASI (1969~1970)
The 4th Yujiro DEGAWA (1967~1968)
The 3rd Ziro YAMAUTI (1965~1966)
The 2nd Mochinori GOTO (1963~1964)
The first Hideo YAMASHITA (1960~1962)