Successive Presidents

Successive Presidents

 •   Name (Assumption of the year)
  The 31th Hideyuki TOKUDA (2021~2022)
  The 30th Katsumi EMURA (2019~2020)
  The 29th Shojiro NISHIO (2017~2018)
  The 28th Tatsuo TOMITA (2015~2016)
  The 27th Masaru KITSUREGAWA (2013~2014)
  The 26th Kazuo FURUKAWA (2011~2012
  The 25th Norio SHIRATORI (2009~2010)
  The 24th Hajime SASAKI (2007~2008)
  The 23th Yuichiro ANZAI (2005~2006)
  The 22th Takashi MASUDA (2003~2004)
  The 21th Seishiro TSURUHO (2001~2002)
  The 20th Makoto NAGAO (1999~2000)
  The 19th Iwao TODA (1997~1998)
  The 18th Shoichi NOGUCHI (1995~1996)
  The 17th Yukio MIZUNO (1993~1994)
  The 16th Hiroshi HAGIWARA (1991~1992)
  The 15th Takeo MIURA (1989~1990)
  The 14th Yutaka OHNO (1987~1988)
  The 13th Masanori OZEKI (1985~1986)
  The 12th Toshiyuki SAKAI (1983~1984)
  The 11th Hiroshi INOSE (1981~1982)
  The 10th Koji KOBAYASHI (1979~1980)
  The 9th Mamoru HOSAKA (1977~1978)
  The 8th Toshio KITAGAWA (1975~1976)
  The 7th Hanzo OMI (1973~1974)
  The 6th Takeshi KIYONO (1971~1972)
  The 5th Hidetosi TAKAHASI (1969~1970)
  The 4th Yujiro DEGAWA (1967~1968)
  The 3rd Ziro YAMAUTI (1965~1966)
  The 2nd Mochinori GOTO (1963~1964)
  The first Hideo YAMASHITA (1960~1962)