IPSJ Honorary Member

IPSJ Honorary Member

 • June 2021

  Shiro SAKATA Masaru KITSUREGAWA
 • June 2020

   Shojiro NISHIO Miwako DOI  Zide ⅮU 
 • June 2019

    Tatsuo TOMITA Carl K. Chang
 • June 2018

   Nobuki TOKURA Akihiko YAMADA
 • June 2017

  Katsuhiko KAKEHI        Kenji SUZUKI Katsumi TERANAKA
 • June 2016

   Takuya KATAYAMA  Tadao SAITO
 • June 2015

   Tokumichi MURAKAMI Kazuo FURUKAWA
 • June 2014

   Tadanori MIZUNO Hiroharu ASAHI Koichi MATSUDA 
 • June 2013

   Norio SHIRATORI
 • June 2012

  Yuichiro ANZAI
 • June 2011

  Hiromu HAYASHI  Hajime SASAKI
 • May 2010

  Yoichi MURAOKA
 • May 2009

  Hidehiko TANAKA
 • May 2008

  Seishiro TSURUHO  Takashi MASUDA
 • May 2007

  Hisashi HORIKOSHI  Kenichi MORI
 • May 2006

  Yasuyoshi INAGAKI  Akio TOJO
 • May 2005

  Hiroshi HATTA  Norihisa DOI  Acad. Blagovest Hristov SENDOV
 • May 2004

  Eiichi YONEDA  Hisao YAMADA
 • May 2003

  Kazuhiro FUCHI  Katsuo IKEDA  Kazuo USHIJIMA
 • May 2002

  Makoto NAGAO  Ikuo NAKATA  Haruhisa ISHIDA
 • May 2001

  Iwao TODA
 • May 2000

  Toru TAKESHITA  Hitoshi WATANABE  Nobumasa TAKAHASHI
 • Nomination Period Name
  May 1999 Eiiti WADA  Kisaburo NAKAZAWA  Shoichi NOGUCHI
  May 1998 Saburo MUROGA  Hiroshi YAMADA  Tadahiro SEKIMOTO
  May 1997 Hideo AISO  Kenro MURATA  Yukio MIZUNO
  May 1996 Shoji URA  Teruo FUKUMURA
  May 1995 Hiroshi HAGIWARA  Yoshiteru ISHII
  May 1994 Eiichi GOTO  Takuma YAMAMOTO
  May 1993 Hajime ENOMOTO  Takeo MIURA
  May 1992 Toshio UNO  Hiroji NISHINO
  May 1990 Shigeru TAKAHASHI  Yutaka OHNO  Toshiyuki SAKAI
  May 1989 Kaoru ANDO  Masanori OZEKI  Hayao MATSUURA
  May 1986 Hiroshi INOSE  Bunzi OKAZAKI  Zen'iti KIYASU  Mamoru HOSAKA
  May 1982 Koji KOBAYASHI  Sigeiti MORIGUTI
  May 1981 P. A. BOBILLIER
  May 1980 Hidetoshi TAKAHASHI  Takeshi KIYONO  Kenzo JOH  Shohei TAKADA  
  Juro OIZUMI  Hiroshi WADA
  May 1978 Toshio KITAGAWA
  May 1976 Yujiro DEGAWA  Hanzo OMI
  May 1975 Mochinori GOTO  Tamotsu SAITO  A. A. DORODNICYN
  May 1974 Isaac L. AUERBACH  Richard I. TANAKA  Heinz ZEMANEK
  April 1969 Hideo YAMASHITA  Ziro YAMAUTI  Maurice V. WILKES J. Presper ECKERT