1. Board of Directors

◎Editor-in-Chief/Chief Examiner, ●Vice Chairman/Treasurer, ○Secretary/Deputy Chief Examiner, △Director, ※Expert Member, *Observer/Advisor

President:
Shojiro NISHIO
Vice President:
Teruo HIGASHINO / Kohtaro ASAI
Preceding Director: Hitoshi IMAOKA / Misayo KITAMURA / Atsuhiro GOTO / Shinichi SATO  / Etsuya SHIBAYAMA / Kazutoshi SUMIYA / Eiko TAKAOKA / Tsutomu TERADA / Takenobu TOKUNAGA / Kentaro TORISAWA / Yaoko NAKAGAWA / Teruyuki HASEGAWA
Succeeding Director: Takuya ARAKI / Satoshi ITOH / Kazushige OUCHI / Kiyokuni KAWACHIYA / Hiroshi SHIGENO / Satoshi SEKIGUCHI / Rin-ichiro TANIGUCHI / Takahiro HARA / Hitoshi FUJI / Mayumi BONO / Noyuri MIMA / Tomoyuki YASHIRO
Auditor: Rieko YAMAMOTO / Hideki SUNAHARA
Chairman of IPSJ Branch: Masaharu MUNETOMO(Hokkaido) / Takuo SUGANUMA(Tohoku)
Akihiro OBATA(Tokai)/ Satoshi YAMANE(Hokuriku)
Masatoshi YOSHIKAWA(Kansai) / Kazufumi KANEDA(Chugoku) 
Kazutoshi YOKOYAMA(Shikoku) / Yoichi TOMIURA(Kyushu)

 

1.1 Committee of Strategic Planning

 • ◎Teruo HIGASHINO
 • ●Kohtaro ASAI
 • Hitoshi IMAOKA
 • Atsuhiro GOTO
 • Shinichi SATO
 • Tsutomu TERADA
 • Yaoko NAKAGAWA
 • Takuya ARAKI
 • Kazushige OUCHI
 • Hiroshi SHIGENO
 • Satoshi SEKIGUCHI
 • Takahiro HARA
 • Hitoshi FUJI
   

1.2 Committee of Policy Recommendation

 • ◎Teruo HIGASHINO
 • ○Shinichi SATO
 • ○Takahiro HARA
 • Hitoshi IMAOKA
 • Atsuhiro GOTO
 • Kazutoshi SUMIYA
 • Satoshi SEKIGUCHI
 • Takenobu TOKUNAGA
 • Yaoko NAKAGAWA
 • Tomoyuki YASHIRO

 

1.3 Committee of General Affairs (and Committee on Ethics, Committee on Public Relations ) 

 • ◎Kohtaro ASAI
 • ○Hitoshi IMAOKA
 • ○Yaoko NAKAGAWA
 • Atsuhiro GOTO
 • Kazushige OUCHI
 • Satoshi SEKIGUCHI
 • Hitoshi FUJI

 

1.3.1 ITSCJ Council

 • ◎Kohtaro ASAI
 • △Satoshi ITOH
 • △Hitoshi FUJI
 • Hitoshi IMAOKA
 • Yaoko NAKAGAWA
 • Kazushige OUCHI
 • Masaki ITO
 • Kazuya KAWAI
 • Yoshihisa NARUI
 • Shoichi FUKUDA
 • Toshimori HONJYO
 • Tkaaki MATSUMOTO

 

1.3.2 IPSJ System Working Group

 •  ◎Hitoshi IMAOKA
 • Hirotoshi AKAIKE
 • Jun ISHII
 • Masaaki IWASAKI
 • Kumiko OHMORI
 • Hironori OTANI
 • Nobuo KAWAGUCHI
 • Yuuki SHIROMA
 • Satoru TORII
 • Hiroshi SUZUKI
 • Yoshihiko NAKATSU

 

1.4 Committee of Information Technology Strategy

 •  ◎Yaoko NAKAGAWA
 • ○Kazushige OUCHI
 • Kentaro TORISAWA
 • Hitoshi IMAOKA
 • Tomoyuki Yashiro
 • Misayo KITAMURA
 • Etsuya SHIBAYAMA

 

1.4.1 Security Committee

 •  ◎Hiroaki KIKUCHI
 • ○Yaoko NAKAGAWA
 • Kazushige OUCHI
 • Kazuko OTANI
 • Eiji OKAMOTO
 • Ryoichi SASAKI
 • Masato TERADA
 • Satoru TORII
 • Hiroshi MARUYAMA

 

1.5 Committee of Intellectual Property

 • ◎△Kentaro TORISAWA
 • ●△Mayumi BONO
 • Shin-ya AMANO
 • Kazuko OTANI
 • Misayo KITAMURA
 • Etsuya SHIBAYAMA
 • Shigeo SUGIMOTO
 • Kazutoshi SUMIYA
 • Rin-ichiro TANIGUCHI
 • Takenobu TOKUNAGA
 • Yaoko NAKAGAWA
 • Tomoyuki YASHIRO

 

1.6 Committee of Young Generation Strategy

 •  ◎ Tsutomu TERADA
 • ●Hiroshi SHIGENO
 • Yaoko NAKAGAWA
 • Teruyuki HASEGAWA
 • Kentaro TORISAWA
 • Atsuhiro GOTO
 • Takenobu TOKUNAGA
 • Yuichiro  GOMI
 • Hitoshi IMAOKA
 • Satoshi SEKIGUCHI
 • Misayo KITAMURA

 

1.7 Committee of Info-WorkPlace

 • ◎Ayumi KIZUKA
 • Kaori ITOU
 • Michiko OBA
 • Yuka KATO
 • Misayo KITAMURA
 • Kiyomi KOYAMA
 • Eiko TAKAOKA
 • Shiori TSUCHIDA
 • Takenobu TOKUNAGA
 • Kentaro TORISAWA
 • Miho NAGASE
 • Yaoko NAKAGAWA
 • Miyuki NAKANO
 • Teruyuki HASEGAWA
 • Mayumi BONO
 • Noyuri MIMA
 • Rieko YAMAMOTO
 • Chiemi WATANABE

 

1.8 Committee of Digital Contents Strategy

 •  ◎ Teruo HIGASHINO
 • △Yaoko NAKAGAWA
 • Jun ADACHI
 • Teruyuki HASEGAWA
 • Kentaro TORISAWA
 • Hitoshi IMAOKA
 • Shinji MIZUNO
 • Kazutoshi SUMIYA
 • Misayo KITAMURA
 • Etsuya SHIBAYAMA

 

1.9 Advisory Board

 • ◎Mutsuhiro ARINOBU
 • Chizuko FUNABASHI
 • Masaki FUJIMOTO
 • Masaya MORI
 • Toru KOYAMA
 • Noboru KANEDERA
 • Shinji TOMITA
 • Hiroyuki SHIBUYA
 • Keiichi USHIDA
 • Satoru OTAKE

[Advisory Board]

 • ◎Shojiro NISHIO
 • ●Teruo HIGASHINO
 • ●Kohtaro ASAI
 • ○Shinichi SATO
 • ○Takahiro HARA
 • Hitoshi IMAOKA
 • Misayo KITAMURA
 • Atsuhiro GOTO
 • Etsuya SHIBAYAMA
 • Kazutoshi SUMIYA
 • Eiko TAKAOKA
 • Tsutomu TERADA
 • Takenobu TOKUNAGA
 • Kentaro TORISAWA
 • Yaoko NAKAGAWA
 • Teruyuki HASEGAWA